Työkaluja tuotetehitykseen

TUKE_malli_900TUKE-malli ja työkalut

Markkinoiden nopeat muutokset haastavat jatkuvasti tuotekehityksessä käytettyjä työkaluja ja asettavat niille yhä tiukempia vaatimuksia. Myös kilpailijaseuranta vaati yritykseltä valmiutta kehittää tai soveltaa sille parhaiten soveltuvia toimintamalleja.

Eri menetelmien yksinkertaisuus ja työkalujen muokattavuus ovatkin avainsanat siinä, kuinka yritys voi tuottaa materiaalia päätöksenteon tueksi ja täten varmistua siitä, että on edelläkävijänä alallaan.

Tuotetutkimus

Tuotetutkimuksen merkitys tulee jatkuvasti kasvamaan monilla teollisuuden aloilla. Syitä ovat markkinoiden globalisoituminen ja nopeasti kehittyvä verkkokauppa.

Tuotetutkimusta yrityksessä tarvitaan, kun tuotteiden erottumistarve kasvaa, mutta kilpailevien tuotteiden erot alkavat kaventua. Tällöin esimerkiksi yritysten käyttämät valmistusmenetelmät, materiaalit, teknologiat ovat hyvin tunnettuja ja siten kaikkien ulottuvilla. Muotoilun käyttäminen differointi keinona on tehokas, mutta yksinään rajallinen keino. Erottuminen kilpailijoista tapahtuu siis parhaiten monen osatekijän yhteensovittamisella.

Yrityksen pyrkimyksenä on olla kilpailijoita parempi ja pitää riittävä etumatka varmistuakseen hyvästä kilpailuasetelmasta. Nykyisin kilpailijatiedon keruu ja hallinta nähdäänkin organisaation oppimisprosessina eikä pelkästään oman tuotevalikoiman arviointimenetelmänä.

Mitä tuotetutkimus Tuke tarjoaa yrityksille 

Kun yrityksen liiketoimintamallit nojaavat vahvasti alihankintaan eli osaaminen on ulkoistettu tai osaaminen on erikoistunutta, joutuu yritys arvioimaan useita yksittäisten toimijoiden toimintaa, työn laatua ja myös hakemaan uusia yhteistyökumppaneita aktiivisesti.

Alojen erikoistuminen lisää myös yritysten harjoittamaa erilaisten tietojen systemaattista keräämistä ja tiedon purkua. Verkottuminen tehostaa yrityksen toimintaa lyhyellä tähtäimellä, mutta se edellyttää myös yrityksiltä jatkuvaa aktiivista reagointi- ja muuntautumiskykyä pitkällä tähtäimellä. Tämän seurauksena se vaatii yritysjohdolta valmiutta tarvittaviin muutoksiin, jotta se varmistaa tuotevalikoimansa kilpailukyvykkyyden myös tulevaisuudessa. Internet, sosiaalinen media ja verkkokauppa lisäävät ajanmukaisen tiedon arvoa.

Kilpailun kiristyessä yritysten erilaisten suojamekanismien käyttö ja valvonta väistämättä kasvaa. Tästä on jo useita viittauksia eri toimialueilta, joissa tavaramerkit, mallisuojat ja patentit ovat tulleet yhä tärkeämmiksi liiketoiminnan elementeiksi. Joillakin aloilla erityisesti patentit ovat elinehto toimia alalla.

Productvisio työkalua voi käyttää omien tuotteiden mallisuojien valvonnassa. Mallioikeudet, patentit ja tavaramerkit on otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon, jotta yritys välttyisi kalliilta ja ikäviltä korvaus- ja riita-asioilta. Yrityksen johto vastaa ja, viime kädessä, omistajat maksavat yrityksen laiminlyönneistä.

Suurimman hyödyn yritys saa, kun käyttää mallinnusta yhdessä muun kilpailijaseurannan kanssa ja kehittää ja välittää tiedon omien T&K ja myyntiorganisaationsa henkilöstölle. Metodina se on yksinkertainen ja nopea. Etuna on, että jokainen yrityksen työtekijä voi helpommin ymmärtää oman vastuualueensa vaikutukset tuotteessa suhteessa kilpaileviin tuotteisiin. Näin se osaltaan tarjoaa hyvän keskustelu- ja tiedonvälityspohjan eri toimialueiden ja toimijoiden välille, minimoiden tulkintaeroja ja virhearvioita.