1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Suomen Muotoilusäätiö, ja sen kotipaikka on Lahden kaupunki. 

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea muotoilun tieteellistä tutkimusta ja koulutusta sekä kehittämistyötä Suomessa.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan

– ylläpitämällä muotoilun palvelukeskusta

– jakamalla apurahoja tai avustuksia

– toteuttamalla muotoilua edistävää tiedotus-, tutkimus-, hanke- ja valistustoimintaa

– ylläpitämällä yhteyttä alan kansallisiin ja kansainvälisiin yhteisöihin sekä

– toimimalla muullakin tavalla muotoilun edistämiseksi.

4 § Säätiön pääoma

Säätiön peruspääoman muodostaa säätiön perustajien luovuttama 80.000 euron suuruinen peruspääoma. Säätiön pääoma on pidettävä koskemat­tomana.

Säätiöllä on käyttörahasto, johon tuloutetaan säätiön saamat tuotot, lahjoi­tukset, testamentit, avustukset ja muut toiminnan tulot sekä omaisuuden­lisäykset. Käyttörahastoa käyttää säätiön hallitus harkintansa mukaan näiden sääntöjen mukaisesti.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan testamentteja ja muita lahjoituksia sekä muullakin säätiölain sallimalla tavalla kartuttaa omaisuuttaan. Testament­tina ja lahjoituksina saatuja varoja on hoidettava ja käytettävä lahjoittajien­ antamien määräysten mukaan. Tarkempien määräysten puuttuessa sää­tiön hallitus päättää saatujen varojen käytöstä.

Säätiön varat on, sikäli kun niitä ei välittömästi käytetä säätiön tarkoituksen toteuttamiseen, sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

5 § Säätiön organisaatio

Säätiön toimielimet ovat hallitus, hallituksen valitsema asiamies ja muotoilu­­asioiden neuvonantajaryhmä.

6 § Säätiön hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien kuuluu viisi (5) jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Hallituksen jäsenten on mahdollisimman monipuolisesti edustettava säätiön toimialaan kuuluvien asioiden asiantuntemusta.

Säätiön hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee säätiön hallitus. Säätiön ensimmäisen hallituksen valitsee perustajien kokous.

Hallituksen jäsenen toimikausi on viisi (5) kalenterivuotta. Jäsenistä on kunakin vuonna erovuorossa yksi  jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä, neljänä ensimmäisenä vuonna arvan perusteella. Arvonnan suorittaa hallitus syyskokouksessa. Mikäli hallituksen jäsen eroaa tehtävästään, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi on yksi (1) vuosi. Entinen puheenjohtaja ja vara­puheenjohtaja voidaan valita tehtäviin uudelleen.

7 § Hallituksen kokous

Hallituksen kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaalissa kuitenkin arpa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai vähintään kahden jäsenen kirjallisesta pyynnöstä.

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokouksia on vuosittain pidettävä vähintään kaksi, joista toinen on vuosikokous ja toinen syyskokous. Vuosikokous on pidettävä viimeistään toukokuussa ja syyskokous vuoden jälkipuoliskolla marras- tai joulukuussa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– esitetään säätiön vuosikertomus ja edellisen kalenterivuoden tilinpäätös

– esitetään tilintarkastajien lausunto

– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin tilintarkastajien lausunto saattaa antaa aihetta

– määrätään tilintarkastajien palkkiot ja

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa

– valitaan hallituksen jäsen ja hänen henkilökohtainen vara­ jäsenensä erovuoroisen tilalle lähinnä seuraavan kalenteri­vuoden alussa alkavalle toimikaudelle ja

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § Hallituksen tehtävät

Hallitus päättää säätiön toimintaa ja taloutta koskevista asioista sekä suunnitelmista.

Lisäksi hallituksen tehtävänä on muun muassa:

– valita neuvonantajaryhmän jäsenet

– valita hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä tarvittaessa uudet hallituksen jäsenet

– valita säätiölle asiamies

– valita tilintarkastajat ja heidän varamiehensä

– valita tarvittaessa muut säätiön toimihenkilöt

– päättää säätiön vuotuisesta toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta

– vahvistaa säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös.

9 § Asiamies

Säätiön hallintoa ja sen juoksevia asioita hoitaa hallituksen valitsema asiamies, jonka tehtäviin kuuluu erityisesti huolehtia säätiön hallituksessa käsiteltävien varain­hankintaan, varainhoitoon ja varainkäyttöön liittyvien asioiden   valmistelusta, esittelystä ja toimeenpanosta.

10 § Muotoiluasioiden neuvonantajaryhmä

Hallitus valitsee avukseen muotoiluasioiden neuvonantajaryhmän, jonka tehtäviin kuuluu erityisesti

– toimia säätiön hallituksen neuvonantajana muotoilun tutki­mukseen, koulutukseen ja kehittämiseen liittyvissä asioissa

– seurata muotoilualan kehitystä

– antaa hallitukselle toimenpidesuosituksia ja

– valmistella hallituksen pyynnöstä säätiön tukipäätöksiin liittyviä kysymyksiä.

11 § Tilinpäätös

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen laatima toiminta­kertomus on annettava tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä. Tilin­tarkastajien lausunto on annettava säätiön hallitukselle maaliskuun 15. päivään mennessä.

12 § Tilintarkastajat

Säätiön hallitus valitsee ennen seuraavan tilikauden alkamista kaksi tilin­tarkastajaa, joiden tulee olla KHT-tilintarkastajia tai KHT-yhteisö, ja vastaa­vasti kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi sekä määrää heidän palkkionsa.

13 § Nimenkirjoitusoikeudet

Säätiön nimen kirjoittaa säätiön hallituksen puheenjohtaja, varapuheen­johtaja tai säätiön hallituksen oikeuttama muu henkilö yksin.

14 § Sääntöjen muuttaminen ja toiminnan lakkauttaminen

Sääntöjen muuttamisesta ja säätiön toiminnan lakkauttamisesta päätetään hallituksen kokouksessa ja tehdyn ehdotuksen tulee saada enemmistö annetuista äänistä.

Säätiön tullessa lakkautetuksi luovutetaan sen omaisuus sellaiseen tarkoi­tukseen, joka läheisesti liittyy säätiön harjoittamaan toimintaan.