Käyttäjäkeskeisestä planeettakeskeiseen suunnitteluun

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu (user-centered design) on jo vuosikymmeniä ollut muotoilumaailman vallitseva suunnittelukäytäntö. Meitä muotoilijoita on opetettu laittamaan suunnittelutyössämme aina käyttäjä etusijalle. Nyt ilmastokriisin aikakaudella, on kuitenkin alettu puhua käyttäjäkeskeisen suunnittelumallien laajentamisesta. Onko käyttäjäkeskeinen ajattelu tänä päivän liian suppeaa? Pitäisikö suunnittelukäytännöissä huomioida ilmiöt kuten ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus? Oma arvioni on että 2020 luvusta tulee planeettakeskeisen suunnittelun vuosikymmen.

1980-luvulla alettiin puhua käytettävyydestä. IT-alalla tapahtuneen nopean kehityksen seurauksena tietokoneet yleistyivät ihmisten kodeissa. Alettiin etsiä keinoja määritellä – ja mitata järjestelmien käytön laatua. Alettiin kiinnittää enemmän huomiota käyttäjään ja hänen tarpeisiinsa. Suunniteltujen tuotteiden tuli olla käytettäviä ja parhaimmillaan jopa käyttäjäystävällisiä. Käytettävä tuote oli sellainen, jolla käyttäjä pystyi saavuttamaan haluamansa tavoitteet onnistuneesti, tehokkaasti, virheitä tekemättä ja tyytyväisyyttä tuottaen. Fokus tuotekehityksessä alkoi siirtyä käytön opettamisesta tuotteiden käytettävyyden suunnitteluun.

Käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta (user-centered design) alettiin puhua 1990-luvulla. Käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa korostui käyttäjän asema suunnitteluprosessin keskipisteessä. Käyttäjästä tuli kuningas. Hänen toiveensa ja tarpeensa olivat suunnittelun lähtökohtia, ja käyttäjänäkökulma oli läsnä koko suunnitteluprosessin ajan. Tätä myöten, myös muotoilijan rooli muuttui. Kyky empatisoida ja ymmärtää käyttäjiä nousivat tärkeiksi piirteiksi. Syntyi empaattinen muotoilija.

Tällä vuosituhannella käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta on tullut osallistavampaa. Yhteissuunnittelu (co-design) yhdessä käyttäjien kanssa on noussut yhdeksi 2000-luvun muotoilumaailman tärkeimmäksi ilmiöksi. Käyttäjät eivät ole ainoastaan tietolähteitä, joiden tarpeet meidän on ymmärrettävä. He voivat myös olla aktiivisessa roolissa ratkaisujen kehittämisessä. Kukapa ymmärtäisi tuotteita paremmin, kuin käyttäjä itse? Muotoilijan rooli on mukautunut tähän ilmiöön. Hyvän muotoilijan uudeksi taidoksi nousi käyttäjien luovuuden fasilitointi ja yhteissuunnittelusessioiden järjestäminen. Syntyi fasilitoiva muotoilija.


Sebastian fasilitoivan muotoilijan roolissa Aalto-yliopiston innovatioprojektissa syksyllä 2019.


2010-luvulla olemme nähneet monta tärkeää ilmiöitä muotoilumaailmassa. Muotoilijan työ on muuttunut yhä monialaisemmaksi. Halutaan saada yhä useampi näkökulma mukaan suunnitteluprosessiin ja osallistaa eri toimialojen asiantuntijoita. Meidän päätöksenteostamme on myös tullut yhä enemmän dataan perustuvaa. Muotoilija on kehittynyt vastaamaan näihin tarpeisiin. Hän on laajentanut osaamistaan uusiin toimialoihin ja oppinut tulkitsemaan dataa. Käyttäjä on kuitenkin säilyttänyt asemansa suunnittelun keskipisteessä. Käyttäjä on edelleen ollut kuningas.

Me muotoilijat olemme vuosikymmenten aikana kehittyneet erinomaisiksi käyttäjäkeskeisiksi suunnittelijoiksi. Minun sukupolvelleni käyttäjäkeskeisyys on itsestäänselvyys. Meillä on paljon menetelmiä, jotka auttavat meitä empatisoimaan ja tunnistamaan käyttäjän tarpeet. Osaamme asettua hänen kenkiinsä. Osaamme järjestää osallistavia työpajoja, ja meillä on laaja työkalupakki käyttäjien luovuuden herättämiseksi. Osaamme suunnitella tuotteita, palveluita ja kokemuksia, jotka tuottavat käyttäjille mielihyvää.

Osaamme suunnitella tuotteita, palveluita ja kokemuksia, jotka tuottavat käyttäjille mielihyvää.

SEBASTIAN HÖGNABBA 17.6.2021

Maailmassa on kuitenkin huomattu, että maapallollamme on rajansa. Ilmasto lämpenee. Luonnon monimuotoisuus katoaa. Onneksi tähän on nyt reagoitu. Ilmastokriisi ja sen tuomat haasteet ovat nyt jokaisella tiedossa. Olemme tehneet kansainvälisiä sopimuksia, jossa maat sitoutuvat päästöjen vähentämiseen. On asetettu kunnianhimoisia tavoitteita, ja nyt eletään konkreettisten tekojen aikakautta. Myös yritykset ovat lähteneet mukaan kamppailuun. Tänä päivänä ilmastonmuutoksen torjunta on jollakin tapaa läsnä miltei jokaisen ison yrityksen strategiassa. Monelle se on tärkein yksittäinen liiketoimintaa ohjaava seikka. Business on muuttumassa planeettakeskeiseksi.

Muotoilijana tämän huomaa siitä millaisiksi toimeksiannot ovat muuttuneet. Viimeisen vuoden aikana ilmastovastuullisuus on ollut läsnä joka ikisessä projektibriiffissä, jonka olen saanut. Toimeksiannot ovat muuttuneet. Yritysten strategiat ovat muuttuneet. Mutta miten meidän muotoiluprosessimme? Kannattaako meidän enää suunnitella käyttäjäkeskeisesti? Joo ja ei. Käyttäjäkeskeisyys on edelleen hyvän muotoilun perusperiaate. Meidän täytyy vieläkin ymmärtää käyttäjiä ja osata suunnitella heidän tarpeisiin soveltuvia laadukkaita tuotteita. Tämä tosiasia ei ole kadonnut mihinkään. Mutta käyttäjäkeskeinen ajattelutapa on kenties liian suppea tänä päivänä.

Viime vuosien aikana on alettu puhua planet-centered designista. Uuden suunnitteluperiaatteen tarkoitus ei ole korvata käyttäjäkeskeistä suunnittelua, vaan laajentaa sitä. Suunnittelemme yhä ihmisille, mutta otamme planeetankin mukaan yhtälöön. Maapallomme on tärkeä sidosryhmä muotoiluprosessissa. Samalla tavalla kuin käyttäjäkeskeinen suunnittelu on taannut sen, että käyttäjänäkökulma on läsnä koko suunnitteluprosessin aikana, planeettakeskeiset menetelmät pitävät huolta siitä, ettei planeetta unohdu. Halu suunnitella vastuullisia tuotteita on jo olemassa, mutta meidän täytyy päivittää menetelmiämme. Näin voimme varmistaa, että maapallo on läsnä koko suunnitteluprosessin aikana. Ettei se vahingossa pääsisi unohtumaan.

Halu suunnitella vastuullisia tuotteita on jo olemassa, mutta meidän täytyy päivittää menetelmiämme.

Sebastian Högnabba 17.6.2021

Planeettakeskeisyys ei ole ristiriidassa käyttäjäkeskeisyyden kanssa. Päinvastoin. Se on ihmiskunnan intressissä. Pitkällä tähtäimellä planeettamme hyvinvointi on tulevaisuuden käyttökokemusten edellytys. Muotoilijat ovat historian aikana usein ollut edelläkävijän roolissa. Nyt eletään aikaa, jolloin tarvitaan muotoilijoita, heidän ajattelutapaansa ja työkaluja enemmän kuin koskaan. Pidetään huolta, että olemme tämänkin aikakauden pioneereja.


Muotoilijoilla on tärkeä rooli planeettamme hyvinvoinnissa. Suunnitellaan jatkossakin tuotteita jotka takaavat elinympäristömme säilyvyyden.